Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Το Β.Ο.Ε.Α. του Μ.Τ.Α. ''Διασώζεται χειρουργικά'' στα 11 ευρώ με μείωση 10,5% από 1 Ιουλ 2013(δείτε την απόφαση)Η Ε.Α.Α.Α και τα παραρτήματα της ανά την Ελλάδα 
ο Ε.Σ.Μ.Α.- ο Σ.Α.Σ.Τ.Υ.Α.- ο Σ.Α.Ι.Ρ.- ο Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.
οι ενώσεις (Ν.Π.Ι.Δ.) θα πάρουν θέση;;;;;;;;;; 

<<Θερμές ευχαριστίες>> στο Μ.Τ.Α. στους <<χειρουργούς>> Σταικούρα & Καράμπελα Υφυπουργούς του Σαμαρά 
στον Βενιζέλο και στον Μπεγλίτη που <<διέσωσαν>> με το P.S.I. τα αποθεματικά του Μετοχικού μας Ταμείου !!! 
  • Οι Υφυπουργοί  <<διασώζουν>> υπογράφοντας ''ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ''   το ΒΟΕΑ των παιδιών μας!!! Μετά την κατά πλειοψηφία εισήγηση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Α.
·         Υπέγραψαν στις 3 Ιουν ΄13 την << διάσωση >> από τα 12,29 ευρώ /μερίδιο στα 11,00 (μειωμένο κατά 10,5%)
·         Όσα παιδιά συμπληρώνουν από την 1 Ιουλ.΄13 και μετά θα πληρωθούν λιγότερα έως και 3.500- 4.000 ευρώ το ανώτερο.
·         Σε σχέση με προηγούμενα παιδιά που τα Β.Ο.Ε.Α. τους επιδοτήθηκαν από τα γενικά έσοδα του Μ.Τ.Α.με 70 εκατομμύρια ευρώ, 
τα σημερινά χάνουν την επιδότηση έως και 8.000 ευρώ!!!

Οι <<μεγάλοι χαμένοι>> οικογένειες που συμπλήρωσαν για Β.Ο.Ε.Α. τα δύο τους παιδιά μέσα στα τελευταία δύο - τρία χρόνια και χάνουν χρήματα για την πληρωμή 
δύο χρονών σπουδών ενός (1) παιδιού τους..... 
ή αγοράς ενός  (1)αυτοκινήτου αξίας έως και 16.000 ευρώ .....
 ή.....ή.....ή.....ή.....!!!

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ6-ΙΒΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Δ’ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ.(1)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-
Ν.Π.Δ.Δ.- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (γ)
Φ.951.11/ΑΔ.879018
Σ.1070

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 453090/25-11-1983 Κοινής Απόφασης των 
Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Βοήθημα για τη Δημιουργία 
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των παιδιών των μετόχων και 
μερισματούχων Μ.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β’ 706)».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙ ΚΟΝΟΜ ΙΚΩ Ν
Κ Α Ι Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Σ  ΕΘΝΙΚΗ Σ  ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 8
του Α.Ν.1988/39 (ΦΕΚ Α΄ 414) «Περί Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.1329/83 (ΦΕΚ Α΄ 25) «Περί
Κυρώσεως ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου “Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της
ισότητας των ανδρών και των γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό του
Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που αφορούν το
Οικογενειακό Δίκαιο”».
γ. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της υπ΄ αριθμ. 453090/25-11-1983
(ΦΕΚ Β΄ 706) Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας
«Βοήθημα για τη Δημιουργία Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας των
παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.», όπως τροποποιήθηκαν, με τις
αντίστοιχες της υπ΄ αριθμ. Φ.951.11/928691/18-4-2005 (ΦΕΚ Β΄ 567) όμοιας, και
ισχύουν μέχρι σήμερα.
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’98).
ε. Την υπ’ αριθμ. 250298/06-07-12 Απόφαση του Πρωθυπουργού με
θέμα «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β’2105/09-07-12).
στ. Την υπ’ αριθμ. 250298/06-07-12 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με θέμα «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καράμπελα και Δημήτριο Ελευσινιώτη»
(ΦΕΚ Β’2130/12-07-12).
ζ. Την απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμ. 13/04-04-
12 συνεδρίασή του, με την οποία εγκρίθηκε η προώθηση σχεδίου Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
η. Το άρθρο 6 του Α.Ν. 1988/39 σύμφωνα με το οποίο από τα ετήσια
έσοδα και κέρδη του «Ταμείου» καλύπτονται οι λοιπές, πλην καταβολής μερισμάτων,
υποχρεώσεις παροχών του, μια εκ των οποίων είναι και η παροχή Βοηθήματος
Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.).
θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση προκαλείται επιπλέον
δαπάνη, η οποία εκτιμάται στο ποσό του 1.543.364,02 € για το έτος 2013 και για κάθε
ένα από τα επόμενα έτη, η οποία ωστόσο θα καλυφθεί από τα έσοδα του Μ.Τ.Α.,
χωρίς τη δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1β του άρθρου 3 της
υπ΄αριθμ.453090/25-11-1983 (ΦΕΚ Β΄ 706) Κοινής Απόφασης Υφυπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ.
Φ.951.11/928691/18-4-2005 (ΦΕΚ Β΄ 567) όμοια Απόφαση, η οποία διαμορφώνεται
ως εξής:
«1β. 16% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 12% για το τρίτο και 6%
για το τέταρτο και πλέον παιδί επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που
προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων του μερίσματος που
λαμβάνουν οι Μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου που έχει καθοριστεί για τον
υπολογισμό του Βοηθήματος».
2. Την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ.
453090/25-11-1983 (ΦΕΚ Β΄ 706) Κοινής Απόφασης Υφυπουργών Οικονομικών και
Εθνικής Άμυνας, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Κράτηση για την παροχή βοηθήματος που δεν καταβλήθηκε από τον
ασφαλισμένο για οποιοδήποτε λόγο υπολογίζεται με τα ποσοστά και τις διακρίσεις της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επί των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος ή
επί του ποσού του μερίσματος επί του οποίου υπολογίζεται το βοήθημα, κατά τον
χρόνο της καταβολής. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται είτε εφάπαξ (εν όλω ή εν
μέρει) είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, εντόκως με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε φορά για τα από
το Ταμείο χορηγούμενα τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους ασφαλισμένους του. Το ύψος
των μηνιαίων δόσεων δεν θα υπερβαίνει το 10% του Βασικού Μισθού ή το 30% του
μερίσματος του οφειλέτου κυρίως ασφαλισμένου».
3. Την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ.
453090/25-11-1983 (ΦΕΚ Β΄ 706) Κοινής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών
και Εθνικής Άμυνας, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Το ποσό του πλήρους βοηθήματος καθορίζεται ίσο προς εξήντα (60)
μηνιαία μερίσματα του Μερισματούχου ή προκειμένου περί Μετόχων και Αξιωματικών
ή Υπαξιωματικών των Πολεμικών καταστάσεων του αντίστοιχου μερίσματος του
βαθμού των και των ετών υπηρεσίας των, υπολογιζόμενα με την τιμή μεριδίου
μερίσματος που καθορίζεται εκάστοτε και ισχύει αποκλειστικά για τη χορήγηση του εν
λόγω βοηθήματος. Η τιμή μεριδίου μερίσματος, βάσει της οποίας θα υπολογίζονται
τα χορηγούμενα Β.Ο.Ε.Α., καθορίζεται στο ποσό των 11,00 Ευρώ, δηλαδή μειωμένη
κατά 10,5 % σε σχέση με την προηγούμενη ισχύουσα τιμή».
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 453090/25-11-1983 (ΦΕΚ Β΄706) Κοινή
Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, όπως τροποποιήθηκε
με τις υπ΄ αριθμ. Φ.951.11/928/154/30-4-1997 (ΦΕΚ Β΄408) και 951.11/928691/18-4-
2005 (ΦΕΚ Β΄567) όμοιες Αποφάσεις.
5. Η ισχύς της παρούσας από την 01 Ιουλ 13.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 3 Ιουν 2013

Χρήστος Σταϊκούρας                                           Παναγιώτης Καράμπελας
                                                                 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών           Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας


η απόφαση ΕΔΩ


*** Διευκρίνηση προς τους αναγνώστες μας που δεν είναι Απόστρατοι και δεν είναι μέτοχοι-μερισματούχοι του Μ.Τ.Α.και σαφώς δεν γνωρίζουν.
Για αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας το Β.Ο.Ε.Α. είναι χρήματα κρατήσεις 25 χρόνων του γονέα Στρατιωτικού και (επαναλαμβάνουμε) ΜΌΝΟΝ κρατήσεις  από τον μισθό του και αποδίδονται μετά την συμπλήρωση του χρόνου στα παιδιά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨