Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Ο εβδομηκονταετής στην Π.Α.,παραγωγικής δυναμικής θεσμός της Σ.Τ.Υ.Α.,κατελύθη με νόμο αντιγραφέντα από όμοιόν του,ισχύοντα στο ζωικό βασίλειο.Γράφει ο Γεώρ. Δούφας Επγός (ε.α.)
Μηχ/κός αερ/φών 6ης Σ.Τ.Υ.Α.


"Όραμά μου είναι να κτίσουμε την Αεροπορία του αύριο
ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις του παρελθόντος......για να προχωρήσουμε στο μέλλον με αισιοδοξία και δημηργηκότητα....Απαιτούνται γενναίες τομές και μέτρα προσαρμομένα.....στις εξελισσόμενες επιχερησιακές απαιτήσεις μας κ.τ.λ."
Αυτά είναι ολίγα λόγια από την ημερησία διαταγή του παραλάβοντος την ηγεσία της Π.Α. Αντιπτεράρχου (Ι) Χρ. Βαΐτση, 25ου κατά σειράν αρχηγού της Π.Α. από ιδρύσεως Σ.Τ.Υ.Α.,ο οποίος,θεωρήσας εαυτόν...........
μοιραγέτην αυτής ή αλλέως ιδιοκτήτην και διαχειριστήν της κα μη ανεχόμενος,για συγκεκριμένους και προγραμματισμένους λόγους,την περαιτέρω κυριαρχία της στον με την ιδρυτική
της απόφαση παραχωρηθέντα χώρον δραστηριότητά της, εποφθαλμιούμενον και διεκδικούμενον διαχρονικά από τους ομοταξίους του,απεφάσισε,περιφρονών την αναγνώριση και το σεβασμό της στην Π.Α.ως θεσμικού καθεστώτος με παραγωγικές αξίες,την κατάλυση της δεσποτείας της εκεί και την απόταξή της με ένα νόμο,η εφαρμογή του οποίου θα φέρει την κατάρρευση της σήμερον ακμάζουσας τεχνικής δυναμικής,με τον βέβαιον κίνδυνον την ανάσχεση της επιχειρησιακής ισχύος της Π.Α.

Αναλαβών την ηγεσία,ανέσυρε τα χρονίως εις τα .έγκατά του αποθηκευμένα κατά της Σχολής αυτής προβλήματα εμπαθείας του,ίδια με εκείνα των διαχρονικών της πολεμίων,των ομοφρόνων και ομογενών του,και προκειμένου η λύση τούτων υπαγορεύσει και επιβάλλει τον αφανισμό της,προεκάλεσε,τη δυνάμει θέσεώς του ως αρχηγού και τη αμερίστω αρωγή του πολιτικού του προΐσταμένου, του Υ.Ε.Θ.Α.,την έκδοση νόμου προβλέποντος την αναδιάρθωση ή την αναδιοργάνωση της οργανωτικής δομής της Π.Α., επιτυγχανομένης με τον εξοβελισμό απ'αυτήν παραγωγικών,δεδοκιμασμένης αποδόσεως τομέων,μεταξύ των οποίων και τη Σ.Τ.Υ.Α., την εκφράζουσα την πρωτελάτη τεχνική δύναμη στην υπηρεσία της επιχειρησιακής αναβαβαθμίσεως.

Με τη βούλησή του να εκτελέσει εν ψυχρώ και εξ επαφής τη Σ.Τ.Υ.Α., ο αρχηγός εξεδήλωσε και αποτύπωσε την κατ'αυτής εμπάθειά του,με την οποία, ως διεφάνη,εδομούσε διαχρονικά το ιδεολογικό,εχθρικό εναντίον της μένος, το οποίο και εξέφρασε,δια του ιδικής του εμπνεύσεως νόμου,στην πράξη.
Είναι βέβαιο ότι ουδέποτε θα επιχειρούσε την εκτέλεση αυτού του ειδεχθούς,για την Π.Α ,εγκλήματος,αν,αμβλύνων, δι'ολίγον!την προς την Σχολή εμπάθειά του
και μη πιστεύων! στην αποδόμηση της αξιοπρεπείας του,κατεδέχετο να διαφυλλίσει τις σελίδες της ιστορίας της,πληροφορούμενος τους δια των στελεχών της, με γενναία ψυχή και συνείδηση καθήκοντος για στήριξη του επιχειρησιακού έργου,καταβληθέντες ηρακλείους άθλους της.

Αλλά ουδέποτε!!! ουδέποτε, ούτε ως κατώτερος ούτε ως ανώτερος ούτε ως ανώτατος αξ/κός,ούτε ως αρχηγός,ως περισσότερον όφειλε,κατέστη ενήμερος της ιστορίας της Σ.Τ.Υ.Α. για να πληροφορηθεί συγκεκριμένες αλήθειες και γεγονότα στα οποία,δια των στελεχών της συμμετείχε για την ανάπτυξη,την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρησιακή ισχύ της Π.Α.
Κύριε αρχηγέ,
-τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.επί εβδομήκοντα σχεδόν έτη έχουν
αποτελέσει τους πρωτουργούς στη δόμηση και στη διαμόρφωση της τεχνικής πραγματικότητος μέσα από την οποία ανεδείχθη η σημερινή τεχνολογική
ευφορία και επιχειρησιακή κορύφωση της Π.Α., -τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.εστήριξαν την πρώτη τεχνολογική επανάσταση την οποία,η μεταπολεμική Αεροπορία με τα τότε απηρχαιομένα πτητικά της μέσα,
εκήρυξεν,μετρημένων των ομοταξίων σας στους δακτύλους των δύο χειρών,εφοδιασθείσα με τα σύγχρονα,την εποχή εκείνη,αεριωθούμενα αερ/φη,καταστάσα ισοδύναμος σε μαχητικότητα και ισότιμος σε πολεμικόν κύρος με τις ξένες πολεμικές Αεροπορίες,ανήκουσες στο συνασπισμό του ΝΑΤΟ,
-έκτοτε,στα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.και μόνο σ'αυτά,η Π.Α.
εστηρίζετο και υλοποιούσε στην πράξη τον εκάστοτε τεχνολογικό της εκσυγχρονισμό,
-τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.και μόνο αυτά,η Π.Α.εθεώρει ως τους εγγυητές της ποιοτικής λειτουργίας,της μαχητικής ετοιμότητας και της ασφάλειας,εναερίων και επιγείων μέσων,
-τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.συνέβαλλον στις αριστείες,στα βραβεία και στους επαίνους τους οποίους η Π.Α.απέσπα κατά την εκάστοτε συμμετοχή της σε ανταγωνισμούς ή συναγωνισμούς με ξένες πολεμικές Αεροπορίες,επιδείξεως των αερομαχητικών δεξιοτήτων των χειριστών πολεμικών αεφών.
Κύριε αρχηγέ,
ως διοικητής πολεμικής Μοίρας αερ/φών ή ως διοικητής
πολεμικής Πτέρυγος ή άλλων επιχειρησιακών τομέων καί
σχηματισμών,δεν αντελήφθητε ή αν αντελήφθητε το
αποσιωπήσατε,ότι σε όλους σ'αυτούς τους χώρους ελειτούργει μία κάμινος υψηλής παραγωγής με άριστη ποιότητα και ασφάλεια,την αφήν της οποίας συντηρούσαν επί 24ώρου βάσεως, με αλύγιστη συνείδηση καθήκοντος, τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.και μόνον αυτά,με όλους τους άλλους εκ του μακρόθεν αρωγούς, εκ του μακρόθεν θωρούντες τα δρώμενα,εκ του μακρόθεν,με θεωρητικό μόνο υπόβαθρο,,ελλειπούσης της πρακτικής εμπειρίας,εποπτεύοντες.

Δεν αντελήφθητε ή αν το αντελήφθητε το αποκρύψατε,ότι σε όλους τους χώρους αυτούς κάθε ημέρα και νύκτα εκτίζετο από τα στελέχη της Σ.Τ.Υ.Α.μία πραγματικότητα οργιώδους έργου,μέσα από το οποίο ανεδεικνύετο η τεχνική καί επιχειρησιακή δυναμική του διοικουμένου τομέως σας,πάντοτε επ'ωφελεία σας. 

Και το χείρον όλων δεν αντελήφθητε ή αν το αντελήφθητε δεν το ομολογείτε,ποίο στέλεχος καθ'ημέραν και νύκτα,σας εταξείδευε στα 40.000-50.000fts ύψος για εκτέλεση της αποστολής σας και σας επανέφερε στη γη ασφαλή,σώο, ευτυχή,με το πτητικό εκείνο μέσο το οποίο είχε αξιοποιήσει και καταστήσει με την τεχνική του επάρκεια ασφαλές για αεροπλωιμότητα.

Η ευγνωμοσύνη είναι μία από τις πιο ευγενείς αρετές
των ανθρώπων.Για να λειτουργήσει απαιτεί αφθονία
συνειδήσεως και ευρυχωρία ψυχής!

Κύριε αρχηγέ,
με τη δύναμη της ηγεσίας κατεδιώξατε και εξεδιώξατε τη Σ.Τ.Υ.Α.από το φυσικόν της χώρο.
Εδολοφονήσατε στελέχη της Π.Α.της ηθικής εργασίας,
στελέχη της επαγγελματικής δεοντολογίας,στελέχη του
ηθικού καθήκοντος,στελέχη προσωπικότητες στο βωμό
της ευθύνης και του καθήκοντος,στελέχη καμινευμένα και παχυνμένα με την αεροπορική ιδέα και ιδανικά.

Και τώρα,κύριε αρχηγέ,με τη Σ.Τ.Υ.Α.εκτός οργανωτικής δομής,αποτελούςα αγκύλωςη του παρελθόντος,ως αφήσατε να εννοηθεί στην ημερησία διαταγή σας κατα την ανάληψη της ηγεσίας,θα κτίσετε την ισχυρά Αεροπορία,ανταποκρινομένη δυναμικά στις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Όμως, ας μη απατώμεθα,το πείραμά σας δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,γιατί δεν εκτελείται για την εξυπηρέτηση και επιτυχία επιχειρησιακών στόχων της Π.Α.,αλλά για την διεύρυνση των ταξικών συμφερόντων συγκεκριμένων στελεχών της,με το σφετερισμό εκείνων της Σ.Τ.Υ.Α.

Κύριε αρχηγέ,
εξεδύσατε και κατεθλίψατε το αεροπορικόν δίκαιον κατεστήσατε την ηθική του δύναμη αθλίαν και αφήσατε αυτό να λειτουργεί μονόπλευρα υπερ των ισχυρών της Π.Α.,εφαρμόζων τον νόμον του ζωικού βασιλείου,σύμφωνα με τον οποίον,η επιβολή των απαιτήσεων του ισχυρού είναι φυσική υπαγόρευση και βιοτική αρμονία,είναι έλλογη.

Η Σ.Τ.Υ.Α.αποτελούσε στην Π.Α.ένα πολυετή παγιωμένο θεσμό,παραγωγικής
δυναμικής με εργατικούς άθλους,ως εκείνος της Σχολής Ικάρων.
Αποτελούσε το δεύτερο πυλώνα της επιχειρησιακής δυναμικής της Π.Α.,με πρώτον αυτόν τον εξ Ικάρων ιπταμένων δομούμενον.Η αποδόμησή του θα φέρει τεχνική και τεχνολογική ανάσχεση με βέβαιο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της επιχειρησιακής ισχύος της Π.Α.

Η αλήθεια είναι ότι οι αξίες αυτού του θεσμού δεν άντεξαν και εξεπορθήθησαν και ελεηλατήθησαν επί των ιδικών σας ημερών,μετά από πολυετή ανελέητη μάχη με τα συμφέροντα των ισχυρών,το τέλος της οποίας εδώςατεταχθείς πρόμαχος,γεγονός το οποίο οι 23 προηγηθέντες υμών αρχηγοί απέφυγαν,τιμήσαντες δεόντως αξίους και αξίες.

Και τώρα, κύριε αρχηγέ,Τιιι;;;
ιδρύετε μία Σχολή -μαντρί,όχι αιγοπροβάτων,αλλά προλεταρίων με στρατιωτική στολή,θεληματάδων, νεροκουβαλητών,υπηρετών των παντεποπτευόντων κυριών τους,bellboys.

Με αυτούς τους στρατιωτικούς προλεταρίους η Π.Α. θα διασφαλίσει την τεχνική και επιχειρησιακή δυναμική της και θα αντιμετωπίσει,αν απαιτηθεί,τους γύροθεν επαπειλουμένους κινδύνους;;

Με αυτούς τους στρατιωτικούς προλετάριους η Π.Α. θα εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία και το αξιόπλοον των πτητικών μέσων;;

Τα ηθικά εγκλήματα ποτέ δεν αμείβονται με υστεροφημία ή στέφανον δόξης,κύριε αρχηγέ!

Η νέα οργανωτική δομή της Π.Α.,η οποία θα προκύψει με την εφαρμογή του νόμου,σύγχρονη κατα την άποψή σας,ουδεμία λειτουργική δυναμική θα απονέει,ιδιαίτερα ουδεμία δυναμική στον τεχνικό και επιχειρησιακό τομέα και δεν θα υλοποιεί το όραμά σας. Εξ άλλου βαθυστόχαστος αντικειμενικό σας στόχος δεν ήταν αυτό,αλλά η δια καταργήσεως της ήδη λεηλατημένης Σ.Τ.Υ.Α.,διεύρυνση των συμφερόντων της διαχρονικά απλήστου σε υπηρεσιακές παροχές και δικαιώματα,συγκεκριμένης τάξεως της Π.Α.

Κατόπιν όλων των ανατέρω,κύριε αρχηγέ,πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Η εν παντί χρόνω και τόπω φυσική σας παρουσία θα κεντρίζει βαθιά την ψυχή των αδικηθέντων και όχι μόνον αυτών,θα αναταράσσει το θυμικό τους και θα προκαλεί έκρηξη οργής και δυσάρεστο αίσθημα αποστρφής.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨