Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Συνεργασία ΠΟΣ με Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για Δάνεια 1ης κατοικίας (Δικαιούμενοι Στρατιωτικοί, Στελέχη ΣΑ, Δ.Υ. - Παραδείγματα Ρυθμίσεων)


Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  
e-mail:  info@hellasmil.gr  
Τηλ. 6972717990                                                               Αριθμ. Πρωτ.  30/2017
                       Αθήνα, 26 Ιουν. 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ.  85
Την Τρίτη 13 Ιουν. 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ), αποτελούμενης από τον Πρόεδρο Ταξχο εα Β. Νικολόπουλο και τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Σχη εα Δημ. Ταραντίλη, με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) κ. Κωνσταντίνο Βαρλαμίτη.  Η συνάντηση ήλθε ως επακόλουθο της συμμετοχής των δύο Προέδρων στο Συνέδριο της 7η Μαΐου για την  “Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών". Στο Συνέδριο αυτό ο Πρόεδρος της ΠΟΣ είχε περιγράψει τη σημερινή αλγεινή κατάσταση των δανειοληπτών συναδέλφων που έχουν στεγαστικά δάνεια (ένας μισθός ή σύνταξη στην οικογένεια λόγω μεταθέσεων, μειώσεις συντάξεων Στρατιωτικών μέχρι και 68% και  αποδοχών μέχρι 40%, κλπ), η οποία τους αναγκάζει να καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες να μην γίνουν τα δάνειά τους "κόκκινα", στερούμενοι ακόμη και βασικές ανάγκες.  Επιπρόσθετα είχε θέσει το θέμα εξεύρεσης λύσεων για τα τιτλο̟ποιηµένα δάνεια και για τους συνεπείς δανειολήπτες.
Ο Πρόεδρος του ΤΠ&Δ, ήταν πλήρως ενημερωμένος για την..........
παραπάνω περιγραφείσα κατάσταση.   Ανέλυσε στην αντιπροσωπεία της ΠΟΣ τη «νέα πολιτική ρυθμίσεων» για διευκόλυνση των δανειοληπτών, την «πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών» και τις ενέργειες για τα «τιτλο̟ποιηµένα δάνεια».
Σε ότι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, υπάρχουν τα «μη τιτλοποιημένα δάνεια» για τα οποία ο δανειολήπτης δύναται να ζητήσει ρύθμιση ή να ενταχθεί στην «πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών» (κυρίως για όσα έχουν συναφθεί μετά το 2004) και τα  «τιτλο̟ποιηµένα δάνεια».  Για τα πρώτα, η νέα πολιτική ρυθμίσεων κι η πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», της παρούσας ανακοίνωσης.  Λοιπές λεπτομέρειες στο site : www.tpd.gr
Τιτλο̟ποιηµένα είναι τα δάνεια τα οποία, το ΤΠ&Δ, σε εφαρμογή του Ν.3453/2006, πραγματοποίησε το 2006 μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων ισοδύναμης αξίας 950 εκ. €, για εκείνα τα στεγαστικά δάνεια που χορηγήθηκαν έως την 1η Ιουλίου 2004, στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC, με έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για τον σκοπό της τιτλοποίησης (δεν είναι Fund).  Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης αυτής και μέχρι το 2016, η πολιτική που ακολουθούσε το ΤΠ&Δ, προκειμένου να ρυθμίζει τιτλοποιημένα δάνεια, ήταν η αντικατάσταση αυτών με άλλα.  Το τρέχον έτος, το ΤΠ&Δ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων, προέβη σε επαναγορά δανείων συνολικής αξίας 4,8 εκ. €.  Η νέα πολιτική επαναγοράς τιτλοποιημένων δανείων πρόκειται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.  Ο αριθμός των τιτλοποιημένων δανείων ανέρχεται σε 20.835 δάνεια.
Προκειμένου να εφαρμοσθεί η πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και για τα  τιτλο̟ποιηµένα δάνεια, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει προωθηθεί από το ΤΠ&Δ, για να περιληφθεί σε νομοσχέδιο.
Συνεπώς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροφορηθεί μέσω του ΤΠ&Δ σε ποια κατηγορία ανήκει (Τιτλο̟ποιηµένα ή μη Τιτλο̟ποιηµένα) και στη συνέχεια εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει την ένταξή του σε κάποια εκ των ρυθμίσεων. Απαραίτητα στοιχεία ο ΑΦΜ και το IBAN.
                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                                                                                      
  Νικολόπουλος Βασίλειος                          Ταραντίλης Δημήτριος
        Ταξίαρχος  εα                Συνταγματάρχης  εα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Νέα πολιτική ρυθμίσεων και επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
στην Υπ’ Αριθμ. 85 Ανακοίνωση της ΠΟΣ

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Α) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η νέα πολιτική ρυθμίσεων περιλαμβάνει μία σειρά διαδοχικών λύσεων (σταδίων ρύθμισης) οι οποίες θα ακολουθούνται κατά σειρά, μέχρι να επιτευχθεί το ποσό της δόσης που μπορεί να αποπληρώνει κάθε δανειολήπτης, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του (Κ.Ε.Ο.Ε.). Το ύψος της δόσης που μπορεί να καταβάλει ο δανειολήπτης προσδιορίζεται με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. του και ανάλογους συντελεστές, όπως αυτά αναλυτικά εμφαίνονται στον εγκριθέντα «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ» (ο εν λόγω Πίνακας εμπεριέχεται στην ανάρτηση με τίτλο «Ενημερωτικό Φυλλάδιο με απαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήματα για τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα» της ενότητας «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας του Τ.Π.&Δανείων, www.tpd.gr ).
Ειδικότερα, η νέα πολιτική ρυθμίσεων προβλέπει τα εξής:
1η ΛΥΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων µε το ισχύον επιτόκιο.
Ενυπόθηκα Στεγαστικά: έως είκοσι (20) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων
Μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων: έως δεκαπέντε (15) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των  δανείων.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο δανειολήπτης ή ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος στη λήξη της ρύθμισης αυτής να είναι, για τα ενυπόθηκα δάνεια, μέχρι 85 ετών και για τα μη ενυπόθηκα, μέχρι 75 ετών.

2η ΛΥΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Μείωση επιτοκίου
Η μείωση επιτοκίου παρέχεται ως δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που μετά την ως άνω (επιμήκυνση του/των δανείου/ων τους, η συνολική μηνιαία δόση του/των δανείου/ων εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. Το νέο επιτόκιο δεν μπορεί να διαμορφωθεί κάτω του 2% και το ποσοστό της μείωσης αυτού δεν μπορεί να είναι υπερβαίνει το 50% του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθμισης, επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.  
Επισημαίνεται ότι δανειολήπτης που δεν έχει καλύψει το μέγιστο επιτρεπτό όριο ετών επιμήκυνσης λόγω υπέρβασης των τεθέντων ορίων ηλικίας (85 έτη για τα ενυπόθηκα και 75 έτη για τα μη ενυπόθηκα δάνεια), μπορεί να αιτηθεί δόση μικρότερη από αυτή που του εγκρίθηκε σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ», μετά την εφαρμογή των υπό σημείων 1 και 2 λύσεων/σταδίων των νέων ρυθμίσεων και να λάβει επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης του/των δανείου/ων και πέρα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ηλικίας (έως και τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια) μόνο εφόσον υπάρξει εγγυητής α΄ βαθμού ή σύζυγος που να πληροί το κριτήριο ηλικίας. Στις περιπτώσεις αυτές όπου απαιτείται εγγυητής, θα υπογράφεται σχετική πρόσθετη πράξη.
3η ΛΥΣΗ/ΣΤΑΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Διαχωρισμός δανείου/ων
Σε περίπτωση που ούτε οι ανωτέρω (υπό σημεία 1 και 2) λύσεις/στάδια ρύθμισης οδηγούν στην προκύπτουσα με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε. μηνιαία δόση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων κι επενδύσεων (ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές) δεν υπερβαίνει τις 30.000€ πλέον 5.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, το δάνειο θα επιμερίζεται σε δύο (2) τμήματα:
 • Στο τμήμα του δανείου που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετείται κανονικά έως τη λήξη του δανείου (με τις υπό σημεία 1 και 2 λύσεις/στάδια ρύθμισης). Το τμήμα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.  
 • Στο άλλο μέρος του δανείου το οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο εντός συμφωνημένης χρονικής περιόδου που δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τροποποιητικής - πρόσθετης πράξης σύμβασης, υπό προϋποθέσεις (με την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή τον διακανονισμό εξυπηρέτησής του στη λήξη της περιόδου των δέκα (10) ετών).
Η μείωση του επιτοκίου και ο διαχωρισμός των δανείων επαναξιολογούνται ανά τρία (3) έτη, οπότε αποφασίζεται η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδήματα των οφειλετών. Ομοίως, η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και η διαδικασία ρευστοποίησης θα επαναξιολογούνται ανά τριετία.
Εφόσον υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτή θα κεφαλαιοποιείται και θα ρυθμίζεται συνολικά ως άνω. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που η οφειλή δημιουργήθηκε από υπαιτιότητα του δανειολήπτη (έλλειψη ανταπόκρισης σε πρόσκληση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ταμείου κ.λπ.) και ξεπερνά τις 30.000€, για να μπορέσει αυτός να ενταχθεί στις υπό σημεία 2 ή/και 3 λύσεις/στάδια ρύθμισης, θα πρέπει να προσκομίζει βεβαιώσεις από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων/επενδύσεών του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι απαιτείται η συναίνεση του εκ τρίτου συμβαλλόμενου της αρχικής δανειακής σύμβασης.
Β) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η νέα πολιτική ρυθμίσεων περιλαμβάνει και βραχυπρόθεσμες λύσεις, διάρκειας μικρότερης των 2 ετών, για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσκολιών, στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί άπαξ. Ως προσωρινές δυσκολίες (ως αυτές αποδεικνύονται από τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα) θεωρούνται:
 1. Η διαθεσιμότητα (όταν αυτή δεν οφείλεται στον δανειολήπτη)
 2. Η άδεια άνευ αποδοχών (υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 1000€)
 3. Το καθεστώς προς συνταξιοδότηση του ιδίου του οφειλέτη ή των κληρονόμων του
 4. Τα προβλήματα υγείας του ιδίου του οφειλέτη ή των προστατευόμενων μελών του (για οφειλέτες με καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 1500€ μετά την παρακράτηση της δόσης)
 5. Οι σπουδές τέκνων (εφόσον απαιτείται διαμονή σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό και υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μετά την παρακράτηση της δόσης δεν υπερβαίνει το ποσό των 1000€).
Προκειμένου να γίνει κατανοητό το σημαντικό όφελος που προκύπτει για τους δανειολήπτες σε μακροπρόθεσμη βάση από τη νέα πολιτική ρυθμίσεων, παραθέτουμε συνημμένα Παράρτημα με ενδεικτικά παραδείγματα.
 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ;

Η υποβολή της ειδικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης και των συνημμένων σε αυτήν απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται με 2 τρόπους:
 • Με φυσική παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου στην Κ.Υ. του Τ.Π.& Δανείων (Ακαδημίας 40-Αθήνα, στο ειδικά διαμορφωμένο γραφείο ενημέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήματα του Ταμείου
 • Ταχυδρομικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.& Δανείων. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναγράφονται επί της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr, στις ενότητες «Υποδείγματα Αιτήσεων» και «Δάνεια σε Φ.Π.»
Επιπρόσθετα, ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί:
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίων ετών (σε περίπτωση εγγυητή)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του δανειολήπτη για το ύψος των καταθέσεων/επενδύσεων (για την περίπτωση της ένταξης στη λύση του διαχωρισμού των δανείων)
  3. Βεβαιώσεις από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα για το ύψος των καταθέσεων/επενδύσεων (για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 30.000€)
 • ΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ;
Με την επεξεργασία της αίτησης του δανειολήπτη, αποστέλλεται σε αυτόν ταχυδρομικά ενημερωτική επιστολή για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (δυνατότητα υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις ή μη) καθώς και για τις κατά περίπτωση προτεινόμενες λύσεις (στάδια ρύθμισης).
Επιπρόσθετα της επιστολής, σε περίπτωση πρότασης ένταξης του δανειολήπτη:
α) Στις λύσεις της επιμήκυνσης και της μείωσης επιτοκίου: αποστέλλεται ταυτόχρονα «Δήλωση Αποδοχής» της προτεινόμενης ρύθμισης ενώ
β) Στη λύση του διαχωρισμού του δανείου ή/και σε κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμης οφειλής: αποστέλλονται ταυτόχρονα «Δήλωση Αποδοχής» της προτεινόμενης ρύθμισης καθώς και δύο αντίγραφα Πρόσθετης Πράξης του/των δανείων του.
Εφόσον ο δανειολήπτης συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, θα πρέπει όπως αποστείλει ταχυδρομικά στο Τ.Π.&Δανείων, εντός 3 μηνών, τα ως άνω έντυπα πλήρως υπογεγραμμένα και θεωρημένα ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
Εφόσον ο δανειολήπτης διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση, γνωστοποιεί εγγράφως τη μη αποδοχή αυτής με σχετική αιτιολόγηση (αποδεικνυόμενη από τα κατά περίπτωση έγγραφα) και η αίτησή του εξετάζεται από την ειδική Επιτροπή Ενστάσεων.   
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Παράδειγμα 1 ρύθμισης:
Δανειολήπτης ο οποίος το 2009 έλαβε στεγαστικό δάνειο αρχικού ποσού 136.800 ευρώ για χρονική διάρκεια 30 ετών, με τρέχον επιτόκιο 5,4%  και αρχική μηνιαία δόση 775,44 ευρώ.
Σήμερα το άληκτο κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των  121.725,91 ευρώ.
Ο δανειολήπτης είναι έγγαμος και δηλώνει πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  17.264,05 ευρώ.
Προτείνεται η επιμήκυνση  διάρκειας αποπληρωμής για 13,5 επιπλέον έτη, η μείωση επιτοκίου από 5,4% σε 2,7% ( μείωση 50%) και το πάγωμα μέρους του κεφαλαίου ποσού 19.563,42 ευρώ για δέκα έτη.
Μετά την εφαρμογή της ρύθμισης, η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 368,21 ευρώ (ποσοστό μείωσης 53%) ενώ στο τέλος της δεκαετίας ο δανειολήπτης θα έχει συνολικό όφελος 14.256,32 ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη ότι λόγω της αναδρομικότητας στην εφαρμογή της ρύθμισης ο δανειολήπτης θα λάβει επιστροφές ποσού 4.886.76 ευρώ τότε το συνολικό κέρδος για την οικογένεια ανέρχεται στο ποσό των 19.143,08 ευρώ.
Παράδειγμα 2 ρύθμισης:
Ζευγάρι δανειοληπτών οι οποίοι έλαβαν το 2010 στεγαστικό δάνειο αρχικού ποσού 200.000 ευρώ (55.000 ευρώ ο ένας και 145.000 ο έτερος)  για χρονική διάρκεια 30 ετών, με τρέχον επιτόκιο 5,4%,  και αρχική μηνιαία δόση  1.135,48 ευρώ (312,51 ευρώ και 822,97 ευρώ αντίστοιχα).
Οι δανειολήπτες είναι έγγαμοι με δύο τέκνα- προστατευόμενα μέλη και δηλώνουν πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  22.628 ευρώ.
Προτείνεται η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής  για 6 επιπλέον έτη, η μείωση του επιτοκίου από 5,4% σε 2,7% (ποσοστό μείωσης 50%) και το πάγωμα μέρους του κεφαλαίου για δέκα έτη συνολικού ποσού 28.374,30 ευρώ (και για τους δύο).
Μετά την εφαρμογή της ρύθμισης η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στο συνολικό ποσό των 582,87 ευρώ από 1135,48 ευρώ (μείωση κατά 49%) ενώ στο τέλος της δεκαετίας οι δανειολήπτες θα έχουν συνολικό κέρδος 79.858,24 ευρώ καθώς θα έχουν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους  58.974 ευρώ λιγότερα και θα οφείλουν 20.883,84 ευρώ λιγότερα Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι λόγω της αναδρομικότητας στην εφαρμογή της ρύθμισης θα λάβουν επιστροφές ποσού 6.631,44 ευρώ τότε το συνολικό κέρδος για την οικογένεια ανέρχεται στο ποσό των 86.489,68 ευρώ.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.& Δανείων, προβλέπεται η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου μέσω της μείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί  του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 μηνών,
με πρόθεση το μέτρο να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, οπότε και θα επανακαθορίζεται το ποσοστό της μείωσης από το Δ.Σ. του Ταμείου. Για τον σκοπό αυτό, καταρτίστηκε ειδικός Κανονισμός, τα κυριότερα σημεία του οποίου βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tpd.gr, στις ενότητες «Δάνεια σε Φ.Π.» και « Ανακοινώσεις» ( τίτλος ανάρτησης: Ενημέρωση για την πολιτική επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων ).

Παραδείγματα επιβράβευσης:
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:          149.532,47 €                                                     ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:
   (στις 30/06/2016)
         807,48€
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ :               5,40%ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:          116.058,94 €                                                     ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:
   (στις 30/06/2016)
       603,51€
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ :               5,20%ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΑΝΕΙΟΥ:          89.078,62 €                                                     ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ:
   (στις 30/06/2016)
         400,85€
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ :               4,50%

                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                                                                                                                      
  Νικολόπουλος Βασίλειος                          Ταραντίλης Δημήτριος
        Ταξίαρχος  εα                Συνταγματάρχης  εα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨